Umowa o poszukiwanie działki - wskazanie adresowe w formie elktronicznej

 

 

Spis treści:

  1. Przedmiot umowy
  2. Przekazanie "Wskazania adresowego"
  3. Wynagrodzenie
  4. Gdy Zamawiający lub Przedsiębiorca okaże się nierzetelny
  5. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją przedmiotu umowy
  6. Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
  7. Wzajemne oświadczenia

 

Zawarta w dniu  .................................... pomiędzy:

KONSORCJUM ALIANS (w skład którego wchodzą spółki @lians Sp. z o.o. NIP 589-195-87-00, KRS  0000326453 oraz EVALUATEPLUS LTD NIP CY10229346U  nr rejestracji HE229346) adres korespondencyjny: 83-300 Kartuzach ul. Gdańska 16B/3 reprezentowanym przez: Mieczysława Aleksandra Sowińskiego zwanym dalej Przedsiębiorcą,

a

.............................................................................................................................................

PESEL .................................................................................................................................  

adres: .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  ,

dane kontaktowe: tel. ...........................................................................................................,

e-mail: ...............................................................................................................................,

zwanymi dalej Zamawiającym,

została zawarta umowa o następującej treści:

góra

Przedmiot umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania czynności: (1) POŚREDNICTWA zmierzających do zawarcia umowy nabycia nieruchomości wymienionych w elektronicznej formie "Wskazania Adresowowego", (2) DORADZTWA w obrocie wskazaną nieruchomością.  Przedsiębiorca uzyskuje/nie uzyskuje* wyłączność w wykonywaniu wyżej wymienionych czynności względem wskazanych nieruchomości polegającą na tym, że Zamawiający będzie ich dokonywał jedynie z udziałem Przedsiębiorcy. Czynności te dokonywane przez jakiekolwiek osoby działające w imieniu, na rzecz, za przyzwoleniem lub w wyniku przekazania informacji o wskazanej nieruchomości będą/nie będą* w rozumieniu niniejszej umowy traktowane tak, jak gdyby dokonał ich sam Zamawiający. 

góra

Przekazanie "Wskazania adresowego"  WYKONAWCA zobowiązuje się do oddania INWESTOROWI przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawem, normami budowlanym i zasadami sztuki budowlanej. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności podczas wykonywanych robót. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za swoje mienie zgromadzone w miejscu wykonywania robót oraz za bezpieczne warunki pracy wszystkich osób uprawnionych do przebywania na terenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów posiadających wymagane polskim prawem atesty, aprobaty, certyfikaty. WYKONAWCA na żądanie INWESTORA zobowiązany jest przedstawiać atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności na użyte materiały. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i transportu oraz załadunku i rozładunku materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania INWESTOROWI wszelkich awarii związanych z przedmiotem umowy oraz do przyjęcia i wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, jeżeli konieczność ich wykonania wynikła z awarii. Przystąpienie do wykonania robót, o których mowa może nastąpić wyłącznie po spisaniu i zatwierdzeniu przez strony umowy protokołu konieczności oraz otrzymania odpowiedniego polecenia od INWESTORA. WYKONAWCA zobowiązany jest, po zakończeniu robót, do pozostawienia porządku w miejscu wykonywania robót. Wykonując przedmiot umowy WYKONAWCA, w zakresie ochrony środowiska, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, przepisów miejscowych, zasad, regulacji, rozporządzeń, zarządzeń, dekretów, zezwoleń, wymagań zawartych w zezwoleniach, licencji oraz innych wymogów prawa dotyczących zanieczyszczenia i ochrony środowiska, a w szczególności w odniesieniu do gospodarki zasobami wodnymi, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrony przyrody, ochrony przed hałasami i wibracjami.

góra

Wynagrodzenie jest w całości pokrywane przez stronę Sprzedającą - Oferenta.

góra

Gdy Zamawiający lub Przedsiębiorca okaże się nierzetelny 

W przypadku naruszenia wyżej opisanej wyłączności, lub któregoś z poniższych punktów: (a) prowadzenia negocjacji ceny ofertowej nieruchomości bez udziału Przedsiębiorcy, (b) zawarcia przez Zamawiającego lub Jego bliskich (liczy się pierwsza lub druga linia pokrewieństwa) lub osób pozostających w zależności służbowej umowy nabycia nieruchomości podanej we "Wskazaniu Adresowym" z pominięciem Przedsiębiorcy, (c) rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego dokonanego w celu zawarcia umowy nabycia wskazanej nieruchomości  – także przez Jego bliskich(liczy się pierwsza lub druga linia pokrewieństwa) lub osoby pozostające w bezpośredniej zależności służbowej – z pominięciem Przedsiębiorcy, Zamawiający będzie/nie będzie* zobowiązany do zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy kary umownej w wysokości 15 000zł za każdą wskazaną nieruchomość, którą nabył.

góra

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje/nie zobowiązuje* się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o nieruchomościach wymienionych w "Wskazaniu Adresowym" oraz danych osobowych właścicieli Nieruchomości, jak również danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych, powierzonych Zamawiającemu lub które Zamawiający uzyskał w jakimkolwiek czasie w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej obowiązuje również osoby, które Zamawiający zaangażuje do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający oświadcza, że wskazane nieruchomości nie były mu wcześniej znane, a nawet jeśli ofertę nieruchomości wcześniej uzyskał z innego źródła będzie/nie będzie* ona traktowana jako oferta po raz pierwszy przez niego otrzymana.

góra

Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyraża/nie wyraża* zgodę na: (1) przetwarzanie i wykorzystanie przez Przedsiębiorcę swoich danych osobowych, (2) udostępnianie przez Przedsiębiorcę danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy klientom zainteresowanym zbyciem nieruchomości oraz innym osobom współpracującym z Przedsiębiorcą.

góra

Wzajemne oświadczenia Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż przekazane informacje o nieruchomości mają charakter informacyjny, podany przez stronę Sprzedającą – Oferenta i mogą podlegać aktualizacji. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Zamawiający wyraża/nie wyraża* zgodę na doręczanie ofert - "Wskazań Adresowych" oraz korespondencji na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i Przedsiębiorcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 

….….….….….….….….….….….….….….….                                                 .….….….….….….….….….….….….….….….

         INWESTOR                                                                                  WYKONAWCA

         czytelny podpis                                                                            czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem